Artwork and song of the day

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru
Padovanino – Giuditta con la testa di Olofrene